Statuten

STATUTEN NAAM EN OPRICHTINGSDATUM
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam : Lawn Tennis Club " Hoogvliet " en is op een juli negentienhonderd vierenzeventig gevormd uit de verenigingen L.T.C. Oeda, opge­richt op dertien maart negentienhonderdachtenzestig en L.T.C. Inside '73, opgericht een november negentienhonderddrieenzeventig.

ZETEL
Artikel 2:
De vereniging is gevestigd te Hoogvliet.

DOEL
Artikel 3:
1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport;
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: a. Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel; b. Het vormen van een band tussen haar leden; c. Het maken van propaganda voor het tennisspel; d. Het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna te noemen : KNLTB); e. Het nemen van maatregelen die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
f. Het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie; g. Het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; h. Alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan; i. Al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement.

LEDEN
Artikel 4:
1. 1. De vereniging kent: a. Seniorleden b. Ereleden c. Juniorleden
d. Ondersteunende leden
1. Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigings­jaar de zeventiende leeftijd hebben bereikt en die de tennis­sport actief beoefenen of beoefend hebben.
2. Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van art. 8 lid 3.
3. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoe­fend hebben.
4. Ondersteunende leden zijn zij die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijke of andersinds te steunen.Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben, behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING
Artikel 5:
1. 1.Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige, dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon die de macht uitoefent over deze minderjarige.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.
3. Bij niet-toelating door het bestuur tot senior lid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen of door het bestuur van de KNLTB geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6:
1. 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: a. door het overlijden van het lid; b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur; c. door opzegging namens de vereniging; 2. Deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijker wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; a. door ontzetting; Deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onre­delijke wijze benadeelt; 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waarte­gen was opge­zegd.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijker­ wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu­ren, staat de betrokkene binnen een maand na de ont­vangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene verga­dering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schrif­telijk van het be­sluit met opgave van redenen in kennis ge­steld. Geduren­de de beroepster­mijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
9. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING
Artikel 7:
1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergade­ring of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algeme­ne vergadering een voorstel te doen tot ontzet­ting uit het lid­maatschap.
2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schor­sing en/of voorgestelde ontzetting wordt behan­deld, aan de beraadslagin­gen deel te nemen.
3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE
Artikel 8:
1. 1.De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene jaarver­gade­ring wordt vastgesteld en die per catego­rie kan worden bepaald.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden- ondersteunende leden en ereleden daaronder niet begrepen een entreegeld moeten betalen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeelte­lijke ontheffing van de verplichting tot het beta­len van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorle­den te verlenen. Bij wanbe­taling zal het nalatige lid gehouden zijn tot betaling van alle kosten, zowel in als buiten rechte welke de vereni­ging voor de incasso van haar vordering moet maken, wordende de buitenrechtelijke kosten, ten deze ge­fixeerd op vijftien procent (15%) met de daarover verschuldigde omzetbe­las­ting van het te incas­seren bedrag, zulks met een minimum van vijftig gulden( fl 50,00. ).
4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen senior- en juniorleden en ereleden de KNLTB-contributie, welke door de vereni­ging aan de KNLTB wordt afgedragen.

BESTUUR
Artikel 9:
1. 1.Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penning­meester, die alle drie meerderjarig zijn.
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebben­den bij de ten­nissport, tenzij vol­gens de regle­menten van de KNLTB dispensa­tie is verleend.
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
4. De wijze van verkiezing, aftreden en/ of vervangen van bestuursleden wordt nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereni­ging eindigt en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerst­ volgende algemene vergadering een opvolger.
7. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overige bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zittinghebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laat­ste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voor­zien in de ontstane vacature.
8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgelegd en ondertekend.
10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
Artikel 10:
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte verte­genwoordigd door het bestuur, de voorzitter tezamen met de secretaris, de voor­zitter tezamen met de pen­ningmeester dan wel de secretaris tezamen met de pen­ningmees­ter.
2 Het bestuur is ondermeer bevoegd tot: a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen; b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
3 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot: a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver­bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstel­ling voor een schuld van een derde verbindt; c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij Huishoude­lijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt; d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend; e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging ver­leend bankkrediet; f. het aangaan van dadingen; g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechts­maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeu­ring van de algemene vergade­ring kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereni­ging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ont­breken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g be­doelde recht­shandelingen, geen beroep gedaan kan worden.
4 Het bestuur kan met inachtneming van de voor­gaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden. 5. Het bestuur kan uit de senior-,junior- en ereleden een of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van een jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseurs worden toegevoegd. 6. Over alles wat niet door de wet, statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11:
1. Het verenigingsjaar loopt van een oktober tot en met dertig september.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoe­stand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en ver­plichtingen kunnen worden ge­kend.
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand december een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelo­pen boekjaar gevoerde bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commis­sie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkie­zing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtin­gen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vergadering te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12:
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statu­ten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 11lid 3 komen onder meer aan de orde: a. de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering; b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3; c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4; d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3; e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende commissiejaar; f. de vaststelling van de contributie en even­tueel entreegeld; g. de begroting van het volgend verenigingsjaar; h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur; i. de verkiezing van de andere bestuursleden; j. de verkiezing van commissies; k. voorstellen van de zijde van het bestuur; l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden; m. wat verder ter tafel komt;
3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemge­rechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algeme­ne vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkom­stig artikel 13, bij adver­tentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging geves­tigd is veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13:
1. 1.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18. 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14:
1. 1.Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste be­stuursleden en - met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 -geschorste leden
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder senior- en erelid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft een stem.
4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 15:
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitter­schap voor­zien, dan voorziet de verga­dering zelve in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist vastge­steld en onder­tekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING
Artikel 16:
1. 1.Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergade­ring een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzo­ver gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voor­stel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vind een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspron­kelijke stemming niet hoof­delijk of schrif­telijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwe­zige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevol­gen van de oor­spronkelijke stemming.
3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen, indien tenminste een/vijf­de van het aantal stemgerechtigde leden aanwe­zig is; is dit vereiste aantal niet aanwe­zig, dan moet binnen veertien dagen daarna een tweede algemene verga­dering met dezelf­de te behandelende onderwerpen worden bijeen­geroepen en gehouden, die alsdan geldige beslui­ten kan nemen, ongeacht het aantal aanwe­zige stemgerechtigde leden.
4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkre­gen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de meerderheid heeft verkre­gen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waar­onder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voor­gaande stemming is gestemd, evenwel uitge­zon­derd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitge­bracht. Is bij die vooraf­gaande stem­ming het geringste aantal stem­men op meer dan een persoon uitgebracht , dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitge­bracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stem­men staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
8. Stemmingen niet rakende verkiezing van perso­nen, geschieden mondeling, tenzij de voorzit­ter een schrifte­lijke stemming gewenst acht of een der stemgerech­tigden zulks voor de stem­ming verlangt. Stemmin­gen over perso­nen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schrif­telijke stem­ming geschiedt bij ongeteken­de, gesloten briefjes. Besluitvor­ming bij acclamatie is moge­lijk, tenzij een stemge­rechtigde hoofdelijke of schriftelijke stem­ming verlangt.
9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
10.Zolang als in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede het voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergade­ringen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17:
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statu­tenwijziging woordelijk is vermeld.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/­ derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste een/vijfde van het aantal leden aanwezig is. Is niet een/vijfde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwe­zige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenmin­ste twee/derde van de uitge­brachte stemmen.
3. Een statuten wijziging treedt niet in werking dan nadat: a. het bestuur van de KNLTB door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen genomen besluit, en: b. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 18:
1. 1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voor­gaande artikel is van overeenkom­stige toepassing.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere tot vereffe­naar zijn aange­wezen.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT
Artikel 19:
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.
2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingende recht bevat, noch met de statuten. Bijgwerkt tot 1 April 2000 (Eventuele niet juiste aanpassingen zijn voor rekening van de redaktie en geven geen recht op uitvoering van gestelde)  

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 416 9232

Tennisvereniging LTC Hoogvliet

Groothoefblad 13
3193 GA Hoogvliet Rotterdam

KVK-nummer

40341259