Geheimhoudingsverklaring Vrijwilliger

CLAUSULE GEHEIMHOUDING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS  

Het is de (vrijwilliger/werknemer) verboden om zonder voorafgaande toestemming van de (vereniging/werkgever) gedurende de looptijd en na beëindiging van de (vrijwilligersovereenkomst/ arbeidsovereenkomst) aan derden informatie te verschaffen over alle zaken betreffende de bedrijfsvoering en alle overige zaken die de (vereniging/werkgever), dan wel relaties van de (vereniging/werkgever) betreffen, tenzij dit zou passen in de normale uitoefening van de functie van de (vrijwilliger/werknemer).  

Voor zover bij de (vrijwilliger/werknemer) twijfel mocht bestaan ten aanzien van het vertrouwelijke karakter van de gegevens zal hij / zij hierover de (vereniging/werkgever) raadplegen.
Uitgangspunt hierbij zal zijn dat in beginsel alle gegevens van de (vereniging/werkgever) en/of haar relaties vertrouwelijk zijn, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.  
(Vrijwilliger/werknemer) zal – tenzij dit zou passen in de normale uitoefening van de functie van de (vrijwilliger/werknemer) - zonder toestemming van de (vereniging/werkgever) geen afschrift of aantekeningen van persoonsgegevens opgenomen in correspondentie, elektronische informatie en andere informatiedragers, aan derden tonen of buiten de werkruimte(n) van de (vereniging/werkgever) brengen.

De (vrijwilliger/werknemer) zal al zulke informatiedragers, voor zover in zijn/haar bezit of te zijner/harer beschikking bij het einde van de werkzaamheden voor de (vereniging/werkgever) terstond aan de (vereniging/werkgever) retourneren of op verzoek van de (vereniging/werkgever) onmiddellijk vernietigen.
Ook na beëindiging van (de vrijwilligersovereenkomst/de arbeidsovereenkomst), blijft dit artikel onverkort van kracht.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 416 9232

Tennisvereniging LTC Hoogvliet

Groothoefblad 13
3193 GA Hoogvliet Rotterdam

KVK-nummer

40341259