Lesreglement

LESREGLEMENT TENNISSCHOOL LISETTE BOEKHOLT
 
ALGEMEEN
1.     Lessen kunnen alleen worden gegeven aan leden van de vereniging LTC Hoogvliet. Wanneer men aanvangt met lessen dient men tegelijkertijd ook lid te worden van de vereniging. De contributietarieven staan tevens vermeld op de website van de vereniging.
2.     Indien een les uitvalt vanwege ziekte/blessure van een cursist of door afwezigheid ongeacht de reden, dan wordt de les geacht te zijn gegeven.
3.     Bij ziekte van de trainer langer dan veertien dagen, zal Tennisschool Lisette Boekholt een plaatsvervanger regelen, zo mogelijk eerder doch uiterlijk na veertien dagen.
4.     Mocht men door omstandigheden lessen missen, dan is het mogelijk deze in te halen mits er ruimte is in groepen van hetzelfde niveau.
5.     Als de trainingen door absentie van de trainer niet door kunnen gaan, worden deze ingehaald op een nader te bepalen tijdstip doch altijd in overleg.
6.     Er worden per periode zoveel mogelijk lessen ingehaald die door weersomstandigheden afgelast zijn, vast staat dat er bij uitval ivm weersomstandigheden er om en om wordt berekend. Waarbij de 1e verregende les voor rekening van de tennisschool is en de 2e voor rekening van de cursist etc.
7.     Tennisschool Lisette Boekholt is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.  

AANVULLEND VOOR JUNIOREN

LESPAKKETTEN
1.     De volgende lespakketten voor junioren (6 t/m 17 jaar) worden aangeboden:
Groep van 6            € 22,50 per maand
Groep van 5            € 27,50 per maand
Groep van 4            € 32,50 per maand

Wanneer men twee keer per week wil lessen dan is dit uiteraard mogelijk en wordt het tarief hierop aangepast waarbij rekening wordt gehouden met een korting. Meer informatie kunt u vragen bij de tennisschool.
2.     Een lesuur is vastgesteld op 50 minuten en wordt in een tijdsbestek van 60 minuten gegeven.
3.     De lespakketten worden afgenomen voor de duur van 1 jaar. Het lesjaar gaat in op het moment van aanvang van de eerste les. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar en dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de lesperiode te geschieden.
Zomerperiode: april t/m september
Winterperiode: oktober t/m maart.
Restitutie van lesgeld vanwege tussentijdse beëindiging door de cursist is niet mogelijk.
4.     Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar (zonder ervaring) bieden wij een cursus aan waarbij 9 weken iedere week 30 minuten les wordt gegeven. De kosten van dit pakket bedragen in totaal € 35,-
5.     Uitgangspunt bij de indeling van lesgroepen zijn volle groepen van 4, 5 of 6 personen. Om reden van het aantal aanmeldingen of beperkingen in de mogelijkheden van het indelen kunnen kleinere danwel grotere groepen worden samengesteld. De lesgelden en/of les duur zullen hierop worden aangepast.    

BETALING
Betaling van de lesgelden voor de lespakketten zoals vermeld onder Lespakketen punt 1. vindt plaats door ondertekening van een automatische incasso. Indien de incasso tot tweemaal wordt gestorneerd vervalt het recht op deelname aan de les.
De betalingsverplichting blijft echter onverminderd van kracht. Betaling van het lesgeld voor het pakket zoals vermeld onder Lespakketen punt 4. vindt plaats door middel van het overmaken van een door de tennisschool uit te reiken factuur.
Deze factuur dient voor aanvang van de derde les te zijn voldaan.

GRATIS TENNISRACKET
Bij aanvang van de lessen ontvangt het nieuwe jeugdlid eenmalig een tennisracket. Dit racket is volledig eigendom van het jeugdlid. Het racket wordt uitgekozen op basis van leeftijd/lengte/kleur lesballen. Mocht het racket om bepaalde reden kapot gaan of na enige tijd eruit groeien dan dient uzelf het racket te vervangen.  

LESDAGEN EN LOCATIE
1.     De lessen worden wekelijks gegeven met uitzondering van de schoolvakanties. De lessen worden in de zomerperiode gegeven op de banen van LTC Hoogvliet. In de winterperiode kan worden uitgeweken naar een andere locatie waarbij rekening wordt gehouden met de afstand en reistijd.
2.     Lesprijzen zijn gebaseerd op 34 lessen voor een heel jaar
3.     Indien het door weersomstandigheden niet mogelijk is om de banen te betreden dan wordt de les die dag afgelast of wel verplaatst naar een ander park
4.     Mochten er meer dan 34 lessen gegeven kunnen worden dan wordt er om de week gelest tot aan het nieuwe seizoen. Het kan dus voorkomen dat er meer dan 34 lessen per jaar gevolgd kunnen worden. Bij minder dan 34 gegeven lesweken wordt er een extra lesmoment georganiseerd.  

LIDMAATSCHAP LTC HOOGVLIET
Naast de lestarieven dienen de kinderen lid te worden van de vereniging LTC Hoogvliet. Klik hier voor inschrijven lidmaatschap
De contributietarieven zijn per jaar als volgt:
4 t/m 6 jaar            € 25,-
7 t/m 11 jaar          € 50,-
12 t/m 17 jaar        € 75,-

Het contributiejaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. De contributie wordt naar rato berekend. Restitutie vanwege tussentijdse beëindiging geeft geen recht op teruggaaf van reeds betaalde contributie. Bij beëindiging van de lessen dient de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging apart te geschieden 4 weken voor einde seizoen (1 oktober).
De kinderen kunnen voor dit tarief :
-       1x in de week lessen in zomerseizoen en 1x in de week in winterseizoen
-       Het gehele jaar gebruikmaken van de tennisbanen van LTC Hoogvliet
-       Deelnemen aan de KNLTB-competitie (Worldtour)
-       Deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de Jeugdcommissie (met én zonder eigen bijdrage)
-       Altijd en overal tennissen vanwege hun gratis en gloednieuwe tennisracket