Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vetrouwenspersonen L.T.C. Hoogvliet

Als vereniging willen we een veilige sportomgeving waarborgen voor al onze leden. Preventie, zoals aanvragen van VOG’s en een zichtbaar beleid op de vereniging is de helft van het werk. De vertrouwenscontactpersoon is hét laagdrempelig aanspreekpunt voor je vereniging rondom sociale veiligheid. Samen met het bestuur werken we aan preventie en als het misgaat, dan is er een vertrouwenspersoon daar voor ruggensteun. Onze vertrouwenscontactpersonen zijn:

  • Annelies Burger
  • Bertus Deen

Contact gegevens van beiden kunt u vinden in uw KNLTB app en na inlog op deze pagina en zijn vanwege privicy niet direct zichtbaar.

Gedragsregels en vertrouwenspersoon
L.T.C. Hoogvliet heeft gedragsregels voor begeleiders (trainers, leiders, coaches etc) van (jeugd)leden opgesteld.
Leden die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden kunnen dit melden bij de vertrouwenspersoon.
In dit document zijn de gedragsregels, wat onder ongewenst gedrag wordt verstaan en reglement, taken en profielschets voor de vertrouwenspersoon opgenomen.

Gedragsregels
▪ De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
▪ De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
▪ De begeleider onthoudt zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
▪ De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
▪ Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
▪ De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
▪ De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
▪ De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
▪ De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
▪ De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
▪ De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
▪ In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.  

Reglement vertrouwenspersoon
Het bestuur van L.T.C. Hoogvliet wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:
1 Taken vertrouwenspersoon
2 Ongewenst gedrag
3 Vertrouwelijkheid
4 Profiel vertrouwenspersoon

Taken vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
▪ Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.
▪ Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
▪ Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding.
▪ Bemiddeling naar aanleiding van de melding.
▪ Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties.
▪ (Anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging.
▪ Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
▪ seksuele intimidatie;
▪ agressie en geweld;
▪ pesten;
▪ discriminatie;
▪ interne criminaliteit.

Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwelijkheid
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder. Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.    

Profiel vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon:
▪ beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
▪ beschikt over zelf reflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
▪ gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
▪ beschikt over aantoonbare deskundigheid;
▪ heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;
▪ heeft kennis van de sociale kaart;
▪ heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;
▪ is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.  

Benoemen vertrouwenspersoon
Namens het bestuur zal worden gesproken met een geschikte kandidaat voor benoeming als vertrouwenspersoon.
Deze kandidaat is dan bereid om vertrouwenspersoon te zijn voor L.T.C. Hoogvliet. Het bestuur zal deze kandidaat in een bestuursvergadering benoemen.

De naam van de vertrouwenspersoon zullen wij via onderstaande melding binnen de vereniging bekend maken.

Vertrouwenspersoon
Mijn naam is ……..…
Ik ben woonachtig in ……………. en lid van L.T.C. Hoogvliet Ik ben werkzaam als …………
Als vertrouwenspersoon kunt u mij per mail of telefonisch benaderen voor problemen, situaties, klachten die u ervaart binnen LTC Hoogvliet; hierna zal ik een afspraak met u maken.
Uw gesprekken zijn vertrouwelijk waarbij er naar u geluisterd wordt, u advies krijgt en eventueel bemiddeling bij bepaalde klachten.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 416 9232

Tennisvereniging LTC Hoogvliet

Groothoefblad 13
3193 GA Hoogvliet Rotterdam

KVK-nummer

40341259