Huishoudelijk Reglement

 LTC-Hoogvliet Informatiie 1 januari 2010

HUISHOUDELIJK REGLEMENT   ALGEMEEN AANMELDINGSFORMULIER KANTINE BEHEER COMPETITIE EN WEDSTRIJDEN CONTRIBUTIE BESTUUR VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR VERGADERINGEN COMMISSIES BESLUITVORMING SLOTBEPALINGEN  

REGLEMENT VAN ORDE INTRODUCTIE REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN

Artikel 1: De vereniging draagt de naam Lawn Tennis Club " Hoogvliet " en is gevestigd te Hoogvliet.

Artikel 2: De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of bestuur. Vanaf 1 mei is tenniskleding op de baan voorgeschreven.

Artikel 3: De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde) wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 4: Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden : naam, voornaam, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum. Artikel 5: De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.

KANTINE BEHEER

Artikel 6: Alle senior leden zullen maximaal 4 maal worden ingedeeld in een rooster ter verzorging van de bardienst. Voor deze indeling ontvangen de betreffende leden een formulier om gegevens te verstrekken en wel in de maand december van het verenigingsjaar. Dit formulier dient ingevuld geretourneerd te worden voor 1 januari daaropvolgend. Voor de leden, die na 1 januari lid worden dient het formulier uiterlijk binnen 1 maand na ingang lidmaatschap ingevuld geretourneerd te worden. Indien het formulier niet tijdig ingevuld wordt geretourneerd heeft de barcommissie het recht het betreffende lid vier maal in dat verenigingsjaar in te delen in het rooster ter verzorging van de bardienst. Ontheffing van het doen van bardienst kan - in hoge uitzondering - worden gegeven. Hiertoe dient men een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur. Het bestuur zal aan de algemene ledenvergadering verantwoording afleggen over de verleende ontheffingen.

Artikel 7

a) Ieder seniorlid mag zijn of haar bardienst met een ander seniorlid ruilen.

b) Als men niet in staat is de bardienst te vervullen, mag men deze aan een ander lid verkopen voor de prijs van € 35.

c) Als men een bardienst om een bepaalde reden niet kan vervullen, moet men het bestuur hiervan tijdig op de hoogte brengen, waarna het bestuur deze reden als wel of niet gegrond zal verklaren.

d) Besluit het bestuur dat de reden niet gegrond is, dan zal het lid hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld en zal een boete worden opgelegd van € 50. Deze boete moet binnen 14 dagen worden betaald.

e) Wordt de boete niet op tijd betaald, dan zal men hiervoor éénmaal worden gemaand. Hierna heeft men nog 14 dagen de tijd om de boete te voldoen. Blijft de betaling dan nog uit, dan zal deze vordering gerechtelijk worden geïnd.

f) Het seniorlid die in het geval, genoemd onder lid c), wordt opgeroepen om de bardienst over te nemen krijgt hiervoor een vergoeding van € 45. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor de dekking van de administratiekosten.

COMPETITIE EN WEDSTRIJDEN

Artikel 8: De vereniging is aangesloten bij de KNLTB en neemt met een of meer teams deel aan de door deze bond uit te schrijven competitie. Een lid kan nooit recht laten gelden om deel te nemen aan de competitie. Een ieder, die aan de competitie deelneemt, dient lid te zijn van de vereniging.

Artikel 9: De aangewezen aanvoerder van een team heeft hiervan de leiding. Hij dient ervoor te zorgen dat hij en zijn medespelers de vereniging op waardige wijze vertegenwoordigen.

Artikel 10: De spelers van een team zijn verplicht gedurende de gehele competitiedag op de banen aanwezig te zijn, behoudens goedkeuring van de aanvoerder om deze te verlaten. De spelers houden zich aan de besluiten van de aanvoerder van hun team. Bij gebreke hiervan heeft deze het recht de betrokkene verder spelen te verbieden.

Artikel 11: Het voor het deelnemen aan de competitie verschuldigde inschrijfgeld, alsmede de consumpties voor de bezoekende clubs, zijn voor rekening van de vereniging.

Artikel 12: Alle competitie spelende leden betalen een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de competitie, waarover in de jaarvergadering wordt beslist. CONTRIBUTIE

Artikel 13: De contributie van de leden, alsmede het entreegeld van nieuw toegetreden leden, wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld in de jaarvergadering. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen de contributie te verlagen.

Artikel 14: Bij betaling van de contributie kan gekozen worden voor: a. Betaling ineens. In dit geval dient de contributie voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar te zijn voldaan. b. Betaling in termijnen. In dit geval dient de contributie in twaalf termijnen te worden voldaan en is alleen mogelijk indien het lid een schriftelijke machtiging aan het bestuur van LTC Hoogvliet verleent om via een automatische incasso via de Postbank NV deze in termijnen te innen. Indien een incasso via de Postbank NV om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, dient het restant van de contributie binnen vier weken na de geweigerde incasso voldaan te zijn. Leden die in een bepaald verenigingsjaar als lid toetreden kunnen met ingang van het nieuwe verenigingsjaar in aanmerking komen om de contributie in termijnen te voldoen. Leden die na 1 april toetreden, zijn verplicht de contributie binnen veertien dagen na ontvangst van de acceptgirokaart te voldoen.

Artikel 15: Bij een eventueel tekort over het lopende jaar heeft het bestuur het recht van de leden een naheffing op de contributie te vorderen, doch is verplicht over de oorzaken, die tot dit tekort hebben geleid, rekening en verantwoording af te leggen. Artikel 16: Geen lid deelt in de rechten, gegeven bij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, voordat hij aan alle geldelijke verplichtingen heeft voldaan.

BESTUUR

Artikel 17: De op statutaire wijze tot verenigingsbestuur benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van de bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene leden vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.  

Artikel 18: In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid, worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19: Indien een bestuurslid de hem opgedragen functie niet naar behoren vervult, kan het bestuur op een daartoe bijeen te roepen buitengewone algemene ledenvergadering het betreffende bestuurslid voordragen tot ontzetting uit zijn functie. In afwachting van het besluit van de buitengewone algemene ledenvergadering kan het bestuur het betreffende bestuurslid tijdelijk uit zijn functie ontheffen.

Artikel 20: Schade aan de vereniging of een hare bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 21: Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der statuten wordt gesteld op 50 % van het financieringsoverschot aan het begin van het erenigingsjaar.  

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 22: Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen; b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur; c. de bezittingen en schulden van de vereniging, kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid dat daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt.

VERGADERINGEN

Artikel 23: De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 24: Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 25: Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf senior leden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaat stelling door de leden geschiedt d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 26: Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statuten wijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 27: De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor de verzending der convocatie door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegdheden daarin wensen op te nemen.

Artikel 28: Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteunend door tenminste vier andere leden.

COMMISSIES

Artikel 29: De algemene vergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 30: De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden, diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het eerstvolgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

BESLUITVORMING

Artikel 31: Verlangt een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 32: Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming, blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het briefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 33: In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.  

SLOTBEPALINGEN

Artikel 34: Door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement en voorts aan alle wijzigingen, welke na zijn toetreden tot stand komen.

Artikel 35: Elk lid dient in het bezit te zijn van een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 36: Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 12 maart 1979, 22 december 1983, 12 december 1984, 11 december 2001 en 7 december 2009.

Hoogvliet, 2009

Bijgwerkt tot 1 december 2009 (Eventuele niet juiste aanpassingen zijn voor rekening van de redactie en geven geen recht op uitvoering van gestelde) 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 416 9232

Tennisvereniging LTC Hoogvliet

Groothoefblad 13
3193 GA Hoogvliet Rotterdam

KVK-nummer

40341259